Algemene voorwaarden


Laatst aangepast op 12 november 2023.

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn op alle diensten en leveringen van Hypnosepraktijk Twente van toepassing, zowel voor particulieren als bedrijven. Hypnosepraktijk Twente behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of wijzigen. Hypnosepraktijk Twente staat ingeschreven bij kamer van koophandel te Enschede nummer 64145565.

Artikel 2. Vertrouwelijkheid
2.1. Alles wat in het contact tussen Hypnosepraktijk Twente en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk. De cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien met de buitenwereld wordt gedeeld.
2.2. Wij kunnen kinderen alleen behandelen tot 16 jaar mits er toestemming is van beide ouders of voogd.

Artikel 3. Annulering en afmeldingen
3.1. Ben je verhinderd of wil je annuleren? Afspraken mogen tot 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden.
3.1.1. Indien u binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak wilt annuleren, behouden wij ons het recht voor de afspraak volledig in rekening te brengen.
3.2. Hypnosepraktijk Twente behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor zij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
3.3. Bij het niet komen op een consult zonder een afmelding wordt de consultprijs volledig doorberekend.

Artikel 4. Betaling en vervaldatum
4.1. De betaling van een factuur dient volledig te geschieden met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding of korting, uiterlijk op de datum zoals vermeld op de factuur. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever of cliënt niet van de aangegane verplichtingen.
4.2. De betaling van een consult dient aan het einde van de betreffende sessie contant of per pin plaats te vinden. Uiteraard is het de cliënt toegestaan om de betaling vooraf over te maken op rekening van Hypnosepraktijk Twente.
4.3 Hypnosepraktijk Twente kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Locatie en reiskosten

5.1. Consulten met particulieren vinden plaats bij Hypnosepraktijk Twente.
5.2. Consulten welke door bedrijven is aangevraagd, vinden ten kantore van de opdrachtgever plaats, tenzij anders overeengekomen.
5.3. De reiskosten worden tegen een tarief van € 0.30 per kilometer in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
5.4. Eventuele parkeerkosten worden 100% doorbelast aan de opdrachtgever.
5.5. De benodigde reistijd wordt tegen de helft van het uurtarief berekend.

Artikel 6. Ingebrekestelling en verzuim
6.1. Indien betaling op de gestelde datum niet heeft plaatsgevonden, ontvangt de cliënt een betalingsherinnering, waarbij een redelijk termijn voor nakoming van de verplichtingen wordt gesteld.
6.2. Indien deze herinnering niet tot betaling binnen de op de herinnering vermelde betalingstermijn leidt, zal een tweede betalingsherinnering worden verzonden. Deze zal worden verhoogd met € 7,50 administratiekosten.
6.3. Indien ook hier niet op gereageerd wordt volgt inschakeling van een incassobureau. Alle kosten van het incassobureau worden direct bij de cliënt in rekening gebracht. Dat is inclusief de kosten van de deurwaarder, juridische bijstand etc. Daarnaast is de cliënt een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.
6.4. Hypnosepraktijk Twente is gerechtigd om de opdrachtgever of cliënt, zodra het verzuim is ingetreden, een dadelijke opeisbare boete van 15% te rekenen over het nog verschuldigde bedrag.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1. Hypnosepraktijk Twente zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft uitsluitend een inspanningsverplichting.
7.2. Hypnosepraktijk Twente is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van grove verwijtbare tekortkomingen.
7.3. Indien Hypnosepraktijk Twente aansprakelijk mocht zijn voor grove verwijtbare schade, dan is de schade beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.4. Hypnosepraktijk Twente is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van het consult bij de cliënt aanwezige psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening.
7.5. Hypnosepraktijk Twente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.
7.6 Hypnosepraktijk Twente is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk), studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart Hypnosepraktijk Twente tegen alle aanspraken van derden terzake.

Artikel 8. Toepassing recht en geschillen

8.1. Op alle geschillen van welke aard ook, die deze algemene voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.
8.2  Hypnosepraktijk Twente is aangesloten bij BATC en voldoen hiermee aan de gestelde eisen van de overheid. Indien u een gegronde klacht heeft met betrekking tot de afhandeling van de door u genoten sessie, dan dient u altijd eerst contact op te nemen met Hypnosepraktijk Twente. We nemen uw klacht altijd serieus en proberen samen met u tot een oplossing te komen. Mocht u niet tevreden zijn met de geboden oplossing, dan kunt u het geschil voorleggen aan BATC.
8.3. Wanneer Hypnosepraktijk Twente en opdrachtgever niet in staat zijn om meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Download gratis e-book:

De echte waarheid over hypnose

Er zijn veel vragen omtrent hypnose. Veel mensen weten niet wat het inhoudt en wat het kan doen. In dit gratis e-book ga ik al je vragen wegnemen die je hebt over hypnose. Klik hieronder op de knop om gratis toegang te krijgen.

Hypnosepraktijk Twente Echter waarheid over hypnose

Bekijk je onze website dan ga je akkoord met onze cookies.